Avrupa Konseyi Mülteciler Temsilcisi Tomáš Boček ile Özel Röportaj

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin nisan ayında Strasbourg’ta düzenlenen Genel Kurulu’na uzman olarak davet edilen Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Dr. Nihal Eminoğlu, Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Tomáš Boček ile özel mülakat gerçekleştirdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Ocak 2016’da mülteciler ve göç konularında üye ülkelerdeki durumu ve gelişmeleri tespit etmek amacıyla oluşturulan Özel Temsilciliğe atanan Tomáš Boček yayınladığı son raporda, özellikle mülteci çocukların göç ve entegrasyon sürecinde yaşadıkları sorunların altını çiziyor.

Bu çerçevede Nihal Eminoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özel Temsilci,  özellikle birçok Avrupa ülkesinde göçmen çocukların etkin şekilde korunmasına ilişkin bazı yasal boşlukların olduğunu ve bunun kaygı verici olduğunu belirtirken, bu çocukların birçoğunun gözaltı merkezlerinde tutulduğunu ve bu durumun çocuk hakları bakımından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Boček, bu bağlamda, özellikle gözaltı konusunda çocuklar için alternatif yöntemler bulunması gerektiğinin de altını çizdi.

Özel temsilci, mültecilerin entegrasyon süreciyle ilgili olarak sorulan soru üzerine, sosyal entegrasyonun en temel unsurunun öncelikle eğitim olduğunu vurguladı. Özellikle, göçmenlerin geldikleri ülkenin dilini öğrenmelerinin öneminin altını çizen Boček, bu konuda başta göçmen çocuklara olmak üzere, en hızlı şekilde dil eğitimlerinin sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca sağlık hizmetlerine eşit şartlarda erişimin sağlanması ve mültecilerin bir çok alanda sosyal hayata dahil edilmelerinin başarılı bir entegrasyon için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.  

Bu bağlamda, özellikle Yerel Yönetimlerce atılan adımların öneminin altını çizen Özel Temsilci, Dr. Nihal Eminoğlu tarafından hazırlanan ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Genel Kurul’unda kabul edilen Entegrasyon raporuna da değinerek, bu çalışmanın mültecilerin yerelde entegrasyonlarının sağlanması yönünde önemli tespitlerde bulunan, yol haritası niteliğinde bir rapor olduğunu söyledi.

Bu özel röportaja aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=0XBazjC-VAs&feature=youtu.be

*Dr. Nihal Eminoğlu tarafından hazırlanan raporunun orijinal metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806fe485