Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

PROF.DR. KEMAL GÖZLER’İN “AKADEMİNİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİ” İSİMLİ MAKALESİNE YÖNELİK KAMUOYU DUYURUSU

Prof. Dr. Kemal GÖZLER “anayasa.gen.tr” adlı internet sitesinde, “Akademinin Değersizleştirilmesi Üzerine” başlıklı, ülkemizde üniversitelerin ürettiği bilimsel, kültürel ve eğitsel değerlerin düşüklüğü konusunu ele alan bir makale yayınlamıştır. GÖZLER, bu çalışmasında, üniversite, üniversite öğrenciliği, üniversite hocalığı, bilimsel faaliyetler (araştırma, kitap, makale, kongre, sempozyum vs), konularında tespitlere yer vermiştir.

Makalesinde Türkiye’deki Akademik sistemle ilgili tespitlerini örneklendirirken, “Üniversite Değersizleşmesi” ve “Bilimsel Faaliyetlerin (Araştırma, Kitap, Makale, Sempozyum vs’nin) Değersizleşmesi” başlıkları altında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kuruluşu, öğrenci eğitim ve yaşam koşulları, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki iş bulma olanakları ile Fakültemizin öncü olduğu “Uluslararası Kongreleri” konuyu açıklamak için örnek olarak kullanmıştır.

Söz konusu Makale çalışmasında yukarıda belirtmiş olduğumuz ve değerlendirme konusu yapılan gerek üniversitemiz ve gerekse de fakültemiz hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek açıklama ve örneklendirmelerde bulunulması, tespite konu başlıklar altında yapılan değerlendirmelerde üniversite, fakülte, bölüm karşılaştırması yapılmaksızın üniversitemizin ve fakültemizin kanıt aracı olarak kullanılması üzerine bu kamuoyu açıklamasını yapmak zaruret haline gelmiştir.

  1. İlgili makalede üniversitemizin Prof.Dr.Ramazan AYDIN Yerleşkesinde bulunan Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin öğrenci sayısı, barınma olanakları, yaşam ve eğitim koşulları hakkında yapılan değerlendirmede; nüfus ve öğrenci sayısı karşılaştırması yapıldıktan sonra üniversitenin bulunduğu yerde yaşayan yöre halkının ezici çoğunluğunun, ilkokul mezunu olduğu yakıştırmasında bulunulmuş ve buradaki halkın, evlerini öğrencilere barınma olanakları ve ihtiyaçlarına binaen kullanıma açmaları hakkında “yağma” nitelendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bu olanakları sunanlar, “derin taşra” ithamına maruz bırakılmıştır. Türkiye’de Üniversitelerin açılmasında öngörülen kriterlere, üniversite yerleşkesi ve çevresindeki imkan ve sınırlılıklara ilişkin tespit ve eleştirilerin yapılması olağan bir durumdur. Eleştiri, yapıcı olursa, sınırlılıkların giderilmesinde katkı sunabilir. Ancak, fakültemiz öğrencilerinin barınma ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesine sunulan katkıların “derin taşra”, “yağma” gibi kavramlar kullanılarak değersizleştirilmesi, neresinden bakılırsa bakılsın haksız bir ithamdır. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Biga’nın sosyo-kültürel gelişmesine kattığı değer objektif bakış açısıyla değerlendirildiğinde göz ardı edilemez. Elbette tüm gelişmekte olan üniversiteler ve fakültelerde olduğu gibi fakültemizin de çeşitli gereksinimleri olduğu aşikardır. Ancak yine de öğrenci barınma, sosyal yaşam ve akademik kadro imkanları açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, objektif bir araştırma ile kolayca tespit edilebilir. Söz konusu çalışmada, fakültemizin öğrencilerine ve yerleşik olduğu sosyo-kültürel çevreye yapmış olduğu katkıların, bu konuda harcanan büyük emeklerin, akademik gelişim konusunda gayret ve çabanın dikkate alınmaksızın, yalnızca yüzeysel bir değerlendirmeyle fakültemizin örneklem seçilmesi, makale yazarının ifadesiyle “değersizleştirilmesi”, başta fakültemiz mensupları ve öğrencileri olmak üzere ilgili tüm paydaşları rencide etmiştir.
     
  2. Çalışmada doğrudan doğruya fakültemiz resmi web sayfasından alıntılar yapılmak suretiyle bölüm mezunlarımızın diğer üniversite, fakülte, bölüm bazında hiçbir karşılaştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın “değersizleştirilmeye” çalışıldığı görülmüştür. Çalışmada örneklem olarak seçilen fakültemiz bölümlerinden (Kamu Yönetimi1 ve Uluslararası İlişkiler Bölümü2) mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası kamu sınavlarındaki başarı düzeylerini küçümseyici çıkarımlarda bulunulmasına olanak vermektedir. Ayrıca Kuruluş tarihi itibariyle 25 yıllık başarılı bir geçmişe sahip olan fakültemiz ve mezunlarımızın, “yazarın ifadesiyle” değersizleştirmesi oldukça üzücüdür. Halihazırda gerek özel sektörde gerek kamuda üst düzey yöneticilik, idari yargı hakimliği, müfettişlik, uzmanlık, girişimcilik ve önde gelen sivil toplum kuruluşu yöneticiliği gibi görevlerde bulunan pek çok mezunumuz doğal olarak bulunmaktadır. Zira fakültemizin kuruluş amaçlarından bir kısmı da bu noktaya yöneliktir. Daha incelikli bir araştırma yapmasının yazarı, kurumumuzla ilgili çok farklı bir noktaya taşıyacağı konusunda şüphemiz yoktur.
     
  3. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yoğun emek ve mesai harcayarak ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği pek çok kongre, sempozyum ve çalıştay hiçbir karşılaştırma ihtiyacı hissedilmeden değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Yazar tarafından yalnızca ilgili temadaki son iki organizasyon esas alınarak açıklama yapılmış, fakültemizin kongre ve bilimsel faaliyetler geçmişi yok sayılmıştır. Eleştiriye tabi tutulan uluslararası nitelikli kongrelerimiz Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen uluslararası kongre standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bir Bigalı olarak yazarın kendisi de Üniversitemizin ve fakültemizin öncülük ettiği, 2008 yılında Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu’nun “Biga Değerleri Sempozyumu”na “Ece Gölü Tarihi” adlı bir bildiri ile katılmıştır.  

Her insanın Anayasa gereği fikir hürriyeti ve bunu açıklama hürriyetine sahip olduğu açık olmakla birlikte, bahsi geçen çalışmada üniversitemize, fakültemize ve Biga’da yaşayanlara yönelik eleştiri ve yakıştırmaları kabul etmediğimizi kamuoyunun takdirlerine sunarız.

DİPNOTLAR:

1 Kamu Yönetimi (EA) lisans programı mezunlarının KPSS Başarı Ortalaması https://yokatlas.yok.gov.tr/mezun-basari-atlasi-kpss.php?s=7&b=10125           

2 Uluslararası İlişkiler (EA) lisans programı mezunlarının KPSS Başarı Ortalaması https://yokatlas.yok.gov.tr/mezun-basari-atlasi-kpss.php?s=7&b=10220           

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)