Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

SWOT Analizi

Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek üniversitemizin kurumsal hedefleri doğrultusunda fakültemizin kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Nesnel yönleriyle ortaya konulan veriler ışığında oluşturulan SWOT Analizi, SWOT Matrisi üzerinde işlenerek planda yer almıştır.

Değerlendirme;

      • Kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedeflerin uyumluluğu,

      • Kurumsal kalite politikası ve önceden belirlenen stratejik hedefler,

      • Eğitim-öğretim faaliyetleri,

      • Fiziki koşullar,

      • Altyapı olanakları,

      • Ders planları,

      • Ders adları, içerikleri ve AKTS’lerin güncellenmesi,

      • Ders yükleri dağılımı,

      • Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,

      • Öğrencilerin lisans programına geçiş olanakları, lisans eğitimi boyunca olanakları,

      • Akademik kadronun ve fakülte personelinin değerlendirilmesi,

      • Öğrenci/akademisyen/idari kadro iletişimi,

      • Akademik, idari ve destek birimleri kapsamında yapılmıştır.

SWOT Matrisi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
 1. Bilimsel yayınların niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması yönünde desteklerin sağlanması
 2. Aktif öğrenci topluluklarının varlığı
 3. Yeterli sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğin olması ve desteklenmesi
 4. Açık ve kapalı çok amaçlı kullanılabilen spor tesislerinin olması
 5. Dış paydaşlarla etkili iletişimin olması ve iş birliğinin sürekli geliştirilmesi
 6. Akademik ve idari kadro için uygun çalışma ortamının olması
 7. Genç, dinamik, yetenekli ve uluslararası deneyimli akademik kadroya sahip olunması
 8. Fakülteye ait bir kütüphanenin yerleşkede bulunması
 9. Yeterli sayıda bilgisayar ve güncel donanıma sahip bir bilgisayar laboratuvarının olması
 10. Fakülte yerleşkesi içinde ve yakınında öğrenci yurtlarının olması
 11. Öğrencilerin yararlanabileceği çift anadal / yandal program uygulamalarının olması
 12. Mevcut akademik personelin ve misafir akademisyenlerin konaklayabilecekleri modern tesislerin olması
 1. Ulusal ve uluslararası projelerin sayıca az olması ve projelerin sadece bilimsel araştırma projesi düzeyinde kalması
 2. İndeksli yayın sayısının azlığı
 3. Yabancı dille yapılan yayın sayısının azlığı
 4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması
 5. Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması
 6. Akademik ve idari (teknik ve yardımcı hizmetler sınıfı dahil) personel eksikliği
 7. Araştırma görevlisi sayısının yıllar itibariyle düşüş trendinde olması
 8. Bölümlerin ÖSYM puanlarının yıllar itibariyle düşmesi
 9. Ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği alanındaki iş birliklerinin yetersizliği
 10. Mezunlarla ilişkilerin zayıf olması
 11. Fakülte fiziki olanaklarının (derslik-ofis- sosyal alan) yetersizliği
 12. Hızlı değişen teknolojiye uyum sağlamada altyapı eksiklikleri
Fırsatlar Tehditler
 1. Çanakkale ilinin tarihi, kültürel dokusu ve coğrafi konumu
 2. Bölgenin güvenli ve huzurlu yapısı
 3. Alternatif bir ulaşım rotası olarak Çanakkale 1915 Köprüsünün yakın zamanda hizmete açılacak olması
 4. Bölgede nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç
 5. Uluslararası üniversiteler ile artan iş birliği potansiyeli
 6. AB uyum sürecinde kamu ve özel sektörde artan proje sayıları
 7. Ulusal ve uluslararası akademisyen ve öğrenci değişim programlarının artması
 8. Artan üniversite sayısı ve akademik personel ihtiyacı neticesinde mezunlarımız için akademik kariyer olanaklarının çoğalması
 9. Girişimcilik, yöneticilik ve işletmecilik becerilerinin giderek önem kazanması
 10. İİBF mezunları açısından kamu ve özel sektördeki istihdam alanlarının geniş olması
 11. Yükseköğretime olan talebin artarak devam etmesi
 1. Fakülte personeli ve öğrencilere dair konaklama alternatiflerinin azlığı
 2. Ulaşım zorlukları, deniz ve hava ulaşımının yetersizliği
 3. Fakülte yerleşkesinin il veya ilçe merkezinde olmaması nedeniyle ulaşımda yaşanan güçlükler
 4. Atama ilkeleri ve akademik teşvik uygulamalarında nitelikten çok niceliğe önem verilmesi
 5. İlçenin sosyal ve kültürel yönden öğrencilerin beklentilerini karşılayamaması
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ülke çapında çok fazla olması