Maliye

Maliye bölümünde; kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik olarak mali ko­nularda teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve yöntemler, ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte verilmektedir. 4 yıllık eğitim süresi boyunca kamu maliye­sine giriş, maliye teorisi, maliye tarihi, vergi usul hukuku, bütçe teorisi ve tekniği, devlet borçları, bütçe politi­kası, vergi hukuku, mahalli idareler maliyesi, kamu ekonomisi, maliye politikası, uluslar arası mali kurumlar, mali yargı, vergi uygulamaları, kamu iktisadi teşebbüsleri, vergi denetimi gibi maliye alanına ilişkin dersler ile birlikte matematik, istatistik, mu­hasebe, ekonomi ve hukuk alanlarına ilişkin eğitim de verilmektedir.

Maliye Bölümü, gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konu­larda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kamu kesiminde çalışanlar, denetleme görevi ve uygulama görevi ya­panlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi ya­panlar denetleme görevi de yapabilir­ler. Kamu kesiminde özellikle Maliye Bakanlığında denetleme görevi ya­pan elemanlar, maliye müfettişi, he­sap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru ve vergi yoklama memurudur.

Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, mu­hasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Ayrıca bu elemanlar mahalli idarelerin ilgili servislerinde de görev alabilirler.

Bunun yanında İçişleri Bakanlığında kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakimlik, Devlet Planlama Teşkilatında, özel ve kamu kuruluşlarının tüm teftiş ve denetim birimlerinde görev alabilir, mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli malî müşavirlik yapabilirler.