Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

 

Maliye bölümünde; kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik olarak mali ko­nularda teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve yöntemler, ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte verilmektedir. 4 yıllık eğitim süresi boyunca kamu maliye­sine giriş, maliye teorisi, maliye tarihi, vergi usul hukuku, bütçe teorisi ve tekniği, devlet borçları, bütçe politi­kası, vergi hukuku, mahalli idareler maliyesi, kamu ekonomisi, maliye politikası, uluslar arası mali kurumlar, mali yargı, vergi uygulamaları, kamu iktisadi teşebbüsleri, vergi denetimi gibi maliye alanına ilişkin dersler ile birlikte matematik, istatistik, mu­hasebe, ekonomi ve hukuk alanlarına ilişkin eğitim de verilmektedir.

Maliye Bölümü, gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konu­larda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kamu kesiminde çalışanlar, denetleme görevi ve uygulama görevi ya­panlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi ya­panlar denetleme görevi de yapabilir­ler. Kamu kesiminde özellikle Maliye Bakanlığında denetleme görevi ya­pan elemanlar, maliye müfettişi, he­sap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru ve vergi yoklama memurudur.

Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, mu­hasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Ayrıca bu elemanlar mahalli idarelerin ilgili servislerinde de görev alabilirler.

Bunun yanında İçişleri Bakanlığında kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakimlik, Devlet Planlama Teşkilatında, özel ve kamu kuruluşlarının tüm teftiş ve denetim birimlerinde görev alabilir, mali müşavirlik, serbest muhasebecilik, yeminli malî müşavirlik yapabilirler.

Maliye programı eğitiminin temel amacı, öğrencileri maliyeye ilişkin temel modelleri ve devletin ekonomideki rolünü anlayacak, kamu geliri ve kamu harcama politikalarının günlük yaşamdaki etkilerini analiz edecek, belli bir maliye problemi ve meselesine uygulanabilecek uygun araçları belirleyecek, maliye ve iktisada ilişkin problemler konusunda eleştirel düşünecek, yazacak ve toplum önünde konuşacak, kamu gelirleri ve harcamaları konusundaki mevcut anlaşmazlıkları değerlendirebilecek ve gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmeleri değerlendirecek bilgi, beceri ve kabiliyetle donatmaktır. Bu kapsamda Maliye programının eğitim amaçlarını aşağıdaki sıralamak mümkündür;

  • Çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip olmak,
  • Toplumsal sorumluluk ve meslek etiği bilincine sahip olmak,
  • Akademik personel ihtiyacını karşılamak amacı ile nitelikli araştırma görevlilerinin yetiştirilmesini sağlamak ve akademik çalışmaları arttırmak,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen mezunlar yetiştirmek,
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, üretim ve hizmet problemlerine sistem anlayışı ile yaklaşan, lider rolü üstlenebilen, tasarım, planlama ve yönetim görevlerini yürütebilen mezunlar yetiştirmek,
  • Küresel gelişmeleri takip eden, akademik niteliği yüksek, girişimci, yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Bölüm web sitesine ulaşabilirsiniz TIKLAYINIZ.